Adwokat Łódź

Kancelaria Adwokacka Adwokat Moniki Walińskiej specjalizuje się w różnych gałęziach prawa. Świadczy pomoc w zakresie odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych – zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i postępowania sądowego. Jak pokazuje praktyka – decyzja ubezpieczyciela dotycząca wysokości przyznanego odszkodowania jest często zaniżana. Skuteczna pomoc adwokata może polegać na dochodzeniu wszystkich roszczeń, jakie się należą z tytułu doznanej szkody. Ponadto adwokaci z kancelarii adwokackiej zajmują się sprawami o rozwód, alimenty oraz innymi, które wynikają z przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego. W przypadku rozwodu dobry adwokat może być bardzo pomocny. Adwokat Monika Walińska zawsze podejmuje działania aby sprawa rozwodowa była prowadzona z poszanowaniem woli klienta. W praktyce prowadzi mediacje między małżonkami obejmujące kwestie alimentów i kontaktów. Dobrego adwokata w takim mieście jak Łódź warto mieć także w sprawach karnych.

 • reprezentujemy Klienta na rozprawach i posiedzeniach sądowych
 • na bieżąco informujemy Klienta o stopniu zaawansowania powierzonych nam spraw
 • opracowujemy i opiniujemy interwencje procesowe, projekty pism i opinii
 • opiniujemy sprawy w zakresie zasadności wszczynania i kontynuowania sporów sądowych
 • analizujemy strategie procesowe i ewentualnie doradzamy konieczność ich zmiany
 • przygotowujemy sprawozdania z wykonywanych zadań na życzenie Klienta

Specjalizacje

 • Odszkodowania

  • wypadki komunikacyjne
  • odpowiedzialność cywilna pracodawców
  • odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców
  • wypadki w gospodarstwie rolnym
  • błędy w sztuce medycznej
 • Prawo karne

  • pomoc prawna osobie zatrzymanej
  • obrona w sprawach karnych
  • pomoc prawna w postępowaniu wykonawczym
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych
  • występowanie w roli oskarżyciela
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • rozwody i separacje
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • podział majątku wspólnego
  • alimenty
  • ustalenie kontaktów
  • władza rodzicielska
  • unieważnienie małżeństwa
  • rozliczenie konkubinatu
 • Prawo spadkowe

  • dziedziczenie ustawowe
  • dziedziczenie testamentowe
  • zachowek
  • dział spadku
  • podział majątku wspólnego
  • odpowiedzialność za długi spadkowe

O adwokat Monice Walińskiej

Monika Walińska adwokat Monika Walińska adwokat Monika Walińska adwokat

Adwokat Monika Walińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo stacjonarne. W trakcie studiów została stypendystką programu Socrates/Erasmus, dzięki któremu miała okazję studiować prawo w Finlandii (University of Lapland). Po ukończeniu studiów w Polsce została przyjęta na czołowy wydział prawa w Wielkiej Brytanii (University of Nottingham). Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym zdobywając tytuł magistra prawa (LL.M.). Następnie ukończyła podyplomowe studia z prawa gospodarczego i podatkowego prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Monika Walińska ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi zdobywając tytuł zawodowy adwokata.

Obecnie adwokat Monika Walińska wykonuje praktykę zawodową w kancelarii adwokackiej przy ul. Radwańskiej 4 lok. 1 w Łodzi. Obszar jej specjalizacji obejmuje prawo rodzinne i opiekuńcze (m.in.: rozwody, separacje, roszczenia alimentacyjne, ustalenie kontaktów i władzy rodzicielskiej), cywilne (m.in. roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie w wypadkach komunikacyjnych, sprawy o zapłatę, lokalowe i o zasiedzenie oraz sprawy spadkowe), gospodarcze i karne. Dodatkowo od lutego 2014 roku współpracuje z fundacją Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i karnego dla mieszkańców miasta Łodzi. Od października 2014 roku współrealizuje program Ministerstwa Sprawiedliwości pt.: „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin”. W 2015 roku podjęła współpracę z Fundacją Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber w Łodzi. Praktykę zawodową zdobyła w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Michała Jadczyka w Łodzi oraz w Kancelarii Adwokackiej swojego Patrona, Adwokata Michała Wojtysiaka. Wyżej wymienieni adwokaci umocnili ją w przekonaniu, że zawód adwokata i służenie skuteczną pomocą w tym zakresie innym ludziom to dobry wybór życiowy.

Adwokat Monika Walińska już od wielu lat wypracowuje sobie renomę dobrego i skutecznego adwokata zapewniając pomoc mieszkańcom i podmiotom gospodarczym działającym w Łódzi i okolicach. Na swoim koncie ma liczne sprawy zakończone w sposób satysfakcjonujący jej klientów. Do każdej sprawy adwokat Monika Walińska podchodzi indywidualnie i zgodnie z etyką adwokacką. Rzetelnie i profesjonalnie analizuje każdy przypadek i na bieżąco informuje klienta o jego sytuacji.

Adwokat Monika Walińska biegle włada językiem angielskim (CAE, IELTS Advanced). Jest młodszym ratownikiem WOPR, sternikiem jachtowym i motorowodnym.

Zasady współpracy

Zgłoś
problem

Telefonicznie, poprzez email lub formularz kontaktowy

Analiza problemu

Adwokat
Monika Walińska
analizuje Twoją sprawę

Możliwe rozwiązania

Dostajesz pełną informację na temat Twojej sytuacji prawnej

Twój
wybór

Znając możliwe rozwiązania dokonujesz świadomego wyboru

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie, jakie przysługuje adwokatowi, reguluje umowa zawierana z klientem, czego wyrazem jest art. 16 ustęp 1 ustawy prawa o adwokaturze.

Pobierane przez naszą kancelarię adwokacką wynagrodzenie jest adekwatne do zaangażowania prawnika, jego wysiłku oraz wiedzy. Klientom możemy zaproponować dwa rodzaje systemów wynagrodzenia. W zależności od prowadzonych spraw, jest to ryczałt lub częściowe honorarium warunkowe.

Do wynagrodzenia nie wlicza się opłat sądowych i skarbowych. Nie obejmuje ono także kosztów dodatkowych np. związanych z podróżą.

Ryczałt

polega na uiszczeniu jednorazowej opłaty za prowadzenie sprawy, przygotowanie pisma, napisanie umowy lub prowadzenie negocjacji. Wynagrodzenie ryczałtowe może również obejmować rozliczanie w systemie godzinowym

Częściowe honorarium warunkowe

W ramach tego systemu ustala się z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, które pozwala pokryć bieżące koszty prowadzenia sprawy oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik postępowania

Adwokatura - dlaczego warto

Tajemnica

Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych

Normy etyczne

Adwokat ma obowiązek przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu adwokackiego

Ochrona klienta

Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta

Ubezpieczenie

W przeciwieństie do innych podmiotów świadczących pomoc prawną każdy adwokat jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas udzielania pomocy prawnej

Monika Walińska adwokat Monika Walińska adwokat Monika Walińska adwokat Monika Walińska adwokat Monika Walińska adwokat
Adwokatura
Uniwersytet Łódzki
University of Nottingham

Wspieram